شال و روسری یکی از پرکاربردترین ملزوماتی است که خانم های ایرانی از آن استفاده می کنند به همین دلیل سرو سامان دادن به روسری ها و مرتب کردن آنها همیشه جز دغدغه های خانم ها میباشد.